Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен тузулгон келишимдин негизинде ички академиялык мобилдуулук боюнча учурда Тарых-филология, Гуманитардык-педагогикалык факультети жана кесиптик колледжде «Англис тили», «Тарых», «Башталгыч билим беруунун педагогикасы жана методикасы» багыттарында 2-3-курстун студенттери окуп жатышат.